Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene a ktorý v súlade s ust. čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “Nariadenie”) a s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”) poskytuje tieto informácie je spoločnosť Teraz,a.s., so sídlom Predmestská 9011/29, 01 001 Žilina, IČO 53 221 796, emailová adresa predaj@teraz.as, telefónne číslo +421 918 886 950 (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Osobné údaje sú spracúvané na účel marketingových, propagačných a informačných činností, a to najmä vo vzťahu k developerským projektom alebo iným aktivitám spoločnosti Modex s.r.o.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle ust. Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať v súlade s ust. Čl. 7 ods. 3 Nariadenia, resp. ust. § 14 ods. 3 Zákona.

Osobné údaje budú spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí spolupracujú s Prevádzkovateľom na zmluvnom základe (najmä v oblasti finančného sprostredkovania, inej sprostredkovateľskej činnosti alebo marketingu) a sprostredkovateľov, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby v oblasti účtovníctva a informačných technológií. Príjemcami osobných údajov sú aj členovia orgánov Prevádzkovateľa zamestnanci Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania súhlasu udeleného na ich spracúvanie. Po skončení tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v obsahovom a časovom rozsahu, ktorý je Prevádzkovateľ povinný zachovať v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä z oblasti daní, účtovníctva a archívnictva), najdlhšie však po dobu 10 rokov od skončenia doby trvania súhlasu na spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo: požadovať od Prevádzkovateľa v súlade s ust. Čl. 15 Nariadenia, resp. ust. § 21 Zákona prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, uplatňovať v súlade s ust. Čl. 16 Nariadenia, resp. ust. § 22 Zákona právo na opravu osobných údajov, uplatňovať v súlade s ust. Čl. 17 Nariadenia, resp. ust. § 23 Zákona právo na vymazanie osobných údajov (právo “na zabudnutie”), uplatňovať v súlade s ust. Čl. 18 Nariadenia, resp. ust. § 24 Zákona právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, uplatňovať v súlade s ust. Čl. 20 Nariadenia, resp. ust. § 26 Zákona právo na prenosnosť osobných údajov, namietať v súlade s ust. Čl. 21 Nariadenia, resp. ust. § 27 Zákona spracúvanie osobných údajov, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v súlade s ust. § 100 Zákona.

Poskytovanie spracúvaných osobných údajov je dobrovoľným rozhodnutím dotknutej osoby, ktoré nie je požadované zákonom, zmluvou alebo opatreniami potrebnými na uzavretie zmluvy. S neposkytnutím osobných údajov nie sú spojené žiadne následky.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude použité automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ust. Čl. 22 Nariadenia, resp. ust. § 28 Zákona.

Odvolanie Súhlasu dotknutej osoby:

Zadajte prosím rovnaké údaje, aké ste zadali pri udelení súhlasu, aby sme vás vedeli identifikovať a vykonať potrebné opatrenia. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na adresu predaj@teraz.as

Chcete sa dozvedieť viac?

Stretnime sa

Radi Vám bližšie predstavíme unikátny projekt Modex.

Mám záujem o stretnutie